Sống chung với Covid-19 đặt ra một thách thức lớn với không chỉ các vấn đề xã hội, mà còn của cả nền kinh tế và ngành gỗ nói riêng. Thích ứng với...